Regulamin SMS-owy dotyczący głosowania ,,Gorąca Trójka Muzycznego Relaksu\

1.

Organizatorem głosowania „GORĄCA TRÓJAK MUZYCZNEGO RELAKSU” zwanego dalej głosowaniem jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach nr KRS000261574. Kapitał zakładowy 50.000 złotych zwanym dalej „Organizatorem”. NIP 6342617215.

2.

Głosowanie prowadzone jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec.

3.

Głosowanie przeprowadzane będzie w ramach audycji ,,Muzyczny Relaks”.

4.

Informacja o głosowaniu będzie dostępna na stronie internetowej www.tvs.pl . .

5.

Aby zagłosować na wybrany utwór muzyczny należy wysyłać SMS pod numer

71068 (Polska) o treści: \"MRxxxx\", gdzie \"xxxx\" to numer przypisany utworowi muzycznemu, na który chce się oddać głos. Numer przypisany utworowi muzycznemu pojawia się na teledysku emitowanym w (np. chcąc zagłosować na piosenkę numer 0201 należy wysłać SMS o treści MR0201).

6.

Koszt jednego SMS to: 1 zł + VAT / 1,23 brutto.

7.

Każdy widz może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.

8.

Głosować może każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9.

Osoby głosujące na Gorącą trójkę Muzycznego Relaksu, mogą zostać obdarowane

(w zależności od ufundowanych nagród).

W przypadku gdy wartość nagrody rzeczowej jest większa od kwoty 760,00 zł

obdarowany jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Telewizji TVS) kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10 % wartości nagrody.

10.

Sobotnie notowanie ,,Gorącej Trójki Muzycznego Relaksu\" o godzinie 10:00 jest tworzone na podstawie SMS-ów wysyłanych od soboty od 10.00 do czwartku do 11:20 (do godziny 11:20 włącznie).

11.

System SMS-owy sprawdza jaka cyfra wpisana jest po słowie „MR” a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze. Dla każdego utworu zlicza prawidłowo oddane głosy, na których podstawie ogłoszone zostaną wyniki „Bitwy Szlagierów”.

12.

SMS-y wysłane pomiędzy 11:20 w czwartek, a 10:00 w sobotę są uwzględniane w następnym notowaniu.

13.

Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

14.

TVS nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do TVS z powodów technicznych niezależnych od TVS, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.

15.

TVS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń w dostarczaniu SMS-ów związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.

16.

TVS zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji w/w programu , oraz do zmiany cen sms-ów.

17.

Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów

18.

Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.